• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

รางวัล

นางสาวอรยา มณีฉาย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ได้รับรางวัลนักศึกษาความประพฤติดี 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 57