• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร

ข้อมูลบุคลากร

User Pic

นายศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร

ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์


 • 075-489625-6 ต่อ 109

 • saktahpong.c@rmutsv.ac.th


ประวัติการศึกษา
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( )
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • ผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิค / ลีลาศ)
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 •  
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................