• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สุวัฒน์ รัตนพันธ์

ข้อมูลบุคลากร

User Pic

นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ตำแหน่งวิชาการ : 075-773336-7 ต่อ 120


 • 075-489625-6 ต่อ 109

 • Preecha.m@rmutsv.ac.th


ประวัติการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( )
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 
ประสบการณ์การสอน
 • *ตัวอย่าง* วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  พ.ศ. 2550-2551
 •  
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • ยางพารา ยางเบลนด์
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 •  
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 •