• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ศรัญญา แก้วปนทอง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss.Saranya kaewpontong
ชื่อภาษาไทย       : นาวสาวศรัญญา แก้วปนทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ  ไม่มี

หลักสูตร              :   

TEL             :  075-773-336-7 ต่อ 104

EMAIL         : saranya.k@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประสบการณ์การสอน
 •  
 •  
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 •