• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ฝนทิพย์ ไกรนรา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Fonthip Krainara
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวฝนทิพย์ ไกรนรา
ตำแหน่ง

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร              :   

TEL             : 074-317-100 ต่อ 1163

EMAIL         : test@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี อสบ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • ระบบเครือข่าย
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • *ตัวอย่าง* วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  พ.ศ. 2550-2551
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 •