• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ธนากรณ์ ดำสุด


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr.Thanakorn Damsud
ชื่อภาษาไทย       : นายธนากรณ์ ดำสุด
ตำแหน่ง     : หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร              :   

TEL             : 075-773-336-7 ต่อ 115

EMAIL         : thanakorn.d@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • วทด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • อาหารและโภชนาการ
 
ประสบการณ์การสอน
 •  
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 •  
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 •