• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ชริยา นนทกาญจน์


 

ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mrs.Chariya Nonthakarn
ชื่อภาษาไทย       : นางชริยา นนทกาญจน์
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ตำแหน่งทางวิชาการ   

หลักสูตร              :   เทคโนโลยีสารสนเทศ

TEL             : 075-773336-7 ต่อ 119

EMAIL         : chariya.n@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • ระบบสารสนเทศ 
 • semantic web
 • linked open data
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................