• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mrs.Chadaporn Kleangjan
ชื่อภาษาไทย       : นางชฎาพร เกลี้ยงจันทร์
ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย
ตำแหน่งทางวิชาการ  

 

หลักสูตร        :  การแพทย์แผนไทย

TEL              : 075-773-336

EMAIL         : Chadaporn.s@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
 • .........................................................................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การแพทย์แผนไทย
 • ........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • การแพทย์แผนไทย
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................