• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

รางวัลนักศึกษาความประพฤติดี

นางสาวอรยา มณีฉาย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ได้รับรางวัลนักศึกษาความประพฤติดี 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 57