• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม

ทางแผนกประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการขึ้น เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ในกิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และกิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสู่ AUN QAเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะได้เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก และเป็นการให้ความรู้เรื่อง AUN QA
(เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน) เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน