• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมย่อยที่ 3 และ 4

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำหรับเตรียมข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุม 922

ดูรูปเพิ่มเติม