• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคใต้ ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 9

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่