คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสาร TOEIC และ RMUTSV Test แก่นักศึกษา

ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ณ สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes