• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสาร TOEIC และ RMUTSV Test แก่นักศึกษา

ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ณ สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes