คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.  ผศ. ไพลิน บุญลิปตานนท์ , ผศ.สุพจน์  นาคฤทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่  

พบปะนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อชี้แจง แนวทางการดำรงชีวิต  และเป้าหมายในการสำเร็จการศึกษา

และพบปะกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา