• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากร

และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes