• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ประธานคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ คุณภาพผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณัชชา จันทร์แก้ว และคุณปกรณ์ ชาติพันธ์

ให้ความรู้ในหัวข้อ เอกสารและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากร

รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes