• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ที่ไปนิเทศสหกิจศึกษา

และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกราช แก้วเขียว

หัวหน้าฝ่าย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes