คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ที่ไปนิเทศสหกิจศึกษา

และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกราช แก้วเขียว

หัวหน้าฝ่าย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes