คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชา
วุฒิที่รับ
รายละเอียด
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ม.6 (วิทย์-คณิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี ม.6 (วิทย์-คณิต)
อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

ม.6 (วิทย์-คณิต)

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ม.6 (วิทย์-คณิต)
อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ
ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อ่านรายละเอียด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.ทุกสาขา และ ม.6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปวช.บริหารธุรกิจ หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน

อ่านรายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา และ ม.6ทุกแผนการเรียน อ่านรายละเอียด

 

Who's online

There are currently 0 users online.