นโยบายและยุทธศาสตร์

 นโยบายและยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑.  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๑.พัฒนาทุกสาขาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

๒.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ (Stake  holder)

๓.สร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๔.ส่งเสริมและพัฒนาให้มีปัจจัยสนับสนุนการศึกษาให้เพียงพอและทันสมัย

๕.ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

๖.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

๒.  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

๑.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ทักษะ ปฏิบัติงานได้จริงและมีคุณธรรมจริยธรรม

๒.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จริยธรรม

๓.สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง ๕ ด้าน

๔.สนับสนุนและพัฒนานักศึกษามีทัศนคติที่ดี สามารถดำรงตนให้มีคุณค่า มีจิตอาสา พัฒนาสังคม

๕.สนับสนุนบทบาทและสร้างความเข้มแข็งของสโมสรนักศึกษา

๓.  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

๑.สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่องานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและเพียงพอ

๒.ส่งเสริมและยกมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชนและประเทศ

๓.ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบบูรณาการรวมทั้งการรวมกลุ่มวิจัยในลักษณะที่เป็นเครือข่ายการวิจัย

๔.  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

๑.พัฒนาระบบและปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อชุมชน

๒.ส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการที่มีรายได้

๕.  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑.สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษามีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

๒.สนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๓.สร้างเครือข่ายร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๖.  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

๑.ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

๒.ส่งเสริมการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.ติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.ส่งเสริมให้มีการจัดหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม