คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ประวัติสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
          สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา2550 โดยมีการจัดการเรียนการสอน
    หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และต่อมาได้มีการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คือ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับนักศึกษาเข้าเรียนเมื่อปีการศึกษา 2551   และได้มีการเปิด
    หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   (เทียบโอน) 
    โดยบริหารงานอาจารย์วิสาลักข์  คุณธนรุ่งโรจน์  และอาจารย์ประจำสาขาอีก 11 ท่าน    

วิสัยทัศน์ 
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

พันธกิจ 
             1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
             2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
             3. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
             4. บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
             5. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย 
              1. มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
              2. มุ่งพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
              3. มุ่งสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสังคม
              4. พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรให้มีสัดส่วน เอก, โท, ตรี เพิ่มขึ้น
              5. มีการจัดหารายได้จากโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
              6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              7. มีกิจกรรมที่สนับสนุนจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Who's online

There are currently 0 users online.