• ภาษาไทย
    • English

สาขาการแพทย์แผนไทย

 

 

อ. ชฎาพร สังข์ทอง

อีเมล์ :  -   

วท.ม.เครื่องสำอาง

หัวหน้าสาขา

 
 

อ. สินีนาฏ ขวดแก้ว

อีเมล์ :     -           

วุฒิการศึกษา :  -

รองหัวหน้าสาขา (ลาศึกษาต่อ)

 

อ. สิริรัตน์ ทองรอด

อีเมล์ :   -  

พท.ม.การแพทย์แผนไทย

อ. วิญญู วงศ์วิวัฒน์

อีเมล์ :  - 

พท.ม.การแพทย์แผนไทย

-

อีเมล์ :  - 

พท.ม.การแพทย์แผนไทย

อ. ณัฐติญา นกแก้ว

อีเมล์ :  - 

วท.บ.การแพทย์แผนไทย

   

นางพัชรินทร์ เต็งมีศรี

อีเมล์  : - 

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกิติยารัศ หาญกล้า

อีเมล์  :  - 

วุฒิการศึกษา :

เจ้าหน้าที่นวด

นางชอุ้ม  เรืองรักษ์

อีเมล์  : -

วุฒิการศึกษา :

เจ้าหน้าที่นวด

นางสาวนันท์ชพร  แขน้ำแก้ว

อีเมล์ : - 

วุฒิการศึกษา : -

เจ้าหน้าที่นวด

นางสาวอารีย์  เอียดสี

อีเมล์  : - 

วุฒิการศึกษา : - 

เจ้าหน้าที่นวด

นางสาวนูรีซัน  นวลเจริญ

อีเมล์  : -

วุฒิการศึกษา : - 

เจ้าหน้าที่นวด