• ภาษาไทย
    • English

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 

อ. อนุชิต วิเชียรชม

e-mail: Anuchit.wc@gmail.com

วท.ม.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
พอลิเมอร์

หัวหน้าสาขา

 

 

 

อ. ขวัญฤทัย บุญส่ง

e-mail : Kwan_005@hotmail.com

วท.ม.เทคโนโลยีพอลิเมอร์

รองหัวหน้าสาขา

 

ดร.เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์

e-mail : ppekkawit@yahoo.com

Ph.d. Physical Chemistry of Polymer

อาจารย์

ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู

e-mail : Artchomphoo3@yahoo.com

วท.ม.เทคโนโลยีพอลิเมอร์

อาจารย์

อ. จิณณ์ดี ทองขุนดำ

e-mail : tyindee2002@yahoo.com

PhD(Chemistry)

อาจารย์

ดร.กรรณิการ์  เหมแก้ว

e-mail : kwan.kannika.h@hotmail.com 

 วศ.ด.วิศวกรรมวัสดุ

อาจารย์

อ. ชุติมา แกมกิจ

e-mail : Hwi-chris@hotmail.com

วท.ม.นาโนวิทยาฯ

อาจารย์

อ. สุวัฒน์ รัตนพันธ์

e-mail : - 

วุฒิการศึกษา : -

 

อ. เดี่ยว สายจันทร์

e-mail : Diew_5482@hotmail.com

วท.ม.เทคโนโลยีพอลิเมอร์

(ลาศึกษาต่อ)

 

นางกุนวดี สุขเกษม

e-mail : s.kunwadee@hotmail.com

บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ รักษ์ศรีทอง

e-mail : Rakthong_1@hotmail.com

วท.บ.เทคโนโลยีการยาง

นักวิทยาศาสตร์

นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่

e-mail: Bad.see.prab@hotmail.com

วท.บ.เทคโนโลยีการยาง

นักวิทยาศาสตร์