• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์


 

 

อ. ชริยา นนทกาญจน์

อีเมล์ : -  

วุฒิการศึกษา : -

หัวหน้าสาขา

 
 

อ. สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย

อีเมล์ : saranpong_n@hotmail.com

วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รองหัวหน้าสา

 

ดร.ชัชฎา หนูสาย

อีเมล์ :  chutchadanu@gmail.com

วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Information and Mechanical System Engineering)

อ. กลอยใจ ครุฑจ้อน

อีเมล์ : kloy_1@hotmail.com

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์

อีเมล์  khun_vaew@hotmail.com

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 อ. นิธิพร วรรณโสภณ

อีเมล์  : nitipornr@gmail.com

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. สาวิตรี นวลสง

อีเมล์ : savitri.n@gmail.com

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. กรกฎ โรจนวรรณ์

อีเมล์: goragot.1982@gmail.com

วท.ม.การศึกษา วิทยาศาสตร์

 

อ. สฤษดิ์ ปานจันทร์

อีเมล์ : myname-lis@hotmail.com

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

อ. หทัย แก้วกรณ์

อีเมล์ :-

วุฒิการศึกษา : 

อ. กลิ่นสุคนธ์ นิ่มกาญจนา

อีเมล์ : jeab_02@hotmail.com

วุฒิการศึกษา : -

(ลาศึกษาต่อ)

 

นางจุฑามาศ สุดใจ

อีเมล์ : phuengnoy_27@hotmail.com

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป