• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิทยาศาสตร์

 

 

ผศ.ดร.ธนากรณ์  ดำสุด
อีเมล์ :  - 
วุฒิการศึกษา : วท.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ

หัวหน้าสาขา

 
 

ผศ.สุพดี ธรรมเพชร
อีเมล์ : a_padee@hotmail.com
วุฒิการศึกษา :  - 

รองหัวหน้าสาขา

 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
อีเมล์ : pensri_srivub@hotmail.com
ปร.ด.เคมี

ผศ.สุภามาส อินทฤทธิ์
อีเมล์ : supamas_in@hotmail.com
วท.ม.เคมีศึกษา

ผศ.อมรพันธ์ แก้วศรีนวล
อีเมล์  : - 
วท.ม.พฤกษศาสตร์

ผศ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด
อีเมล์ : rungrot_rmut@hotmail.com
วท.ม.สถิติประยุกต์ 

ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ
อีเมล์ : ninja2452@hotmail.com
ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)

ผศ.สำคัญ รัตนบุรี
อีเมล์ : - 
วุฒิการศึกษา : - 

ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ
อีเมล์ : angkana_kung@yahoo.com
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.กฤตยา หนูสาย
อีเมล์ : - 
Ph.D.Analytical Chemistry

ดร.บุญเรือน สรรเพชร
อีเมล์  : - 
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.เคมี

อ. สิงหา จุงศิริ
อีเมล์  : - 
วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา

ผศ.ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี
อีเมล์ :
ปร.ด.พันธุศาสตร์

อ. เปรมจิต รองสวัสดิ์
อีเมล์   : - 
วท.ม.ชีววิทยา

อ. สุวรรณา ผลใหม่
อีเมล์  : - 
วุฒิการศึกษา :  - 

อ.จรินทร์ พูดงา
อีเมล์ :  - 
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภภาพ

ดร.ฐิติกร  จันทร์วุ่น
อีเมล์  : - 
ปร.ด.ชีวเคมี

อ. รัตติยา สารดิษฐ์
อีเมล์ : - 
วท.ม.เคมีวิเคราะห์

อ. อนิรุทธิ์ ส่งศรี
อีเมล์  : - 
วุฒิการศึกษา :  - 

ดร.วรวิทู มีสุข
worawitoo.m@rmutsv.ac.th
ปรด.สัตววิทยา

ดร.วันทนา สังข์ชุม
อีเมล์ : - 
วุฒิการศึกษา : - 
 

นางสาวสุขใจ พรหมมาศ
อีเมล์  :  - 
วท.บ.พืชศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์

นางขวัญเรือน ไทรแก้ว
อีเมล์ :-
วุฒิการศึกษา : - 
คนงานห้องปฏิบัติการ

นางสาวศิริวรรณ ปานเมือง
อีเมล์ : - 
วุฒิการศึกษา :  - 
นักวิทยาศาสตร์

นางชมพูนุท คงรอด
อีเมล์  : - 
บธ.บ.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป