• ภาษาไทย
    • English

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว

e-mail: prasert_s21@hotmail.com

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

หัวหน้าสาขา

 

ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี

e-mail: r_vitayakorn@yahoo.com

วศ.ม.ระบบการผลิต

รองหัวหน้าสาขา

 

ผศ.พนม อินทฤทธิ์

e-mail: Panom_in@hotmail.com

วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม

อาจารย์

ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี

e-mail: r_pongpun@hotmail.com

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์

อ.ประเสริฐ นนทกาญจน์

e-mail :nonthakarn1@yahoo.com

ค.อ.ม.เครื่องกล

อาจารย์

อ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์

e-mail: poksawat@yahoo.com

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์

อ. ศุภเวทย์ สงคง

e-mail: supawet2613@hotmail.com

 ศษ.ม.บริหารการศึกษา

อาจารย์

อ.สุธาพร เกตุพันธ์

e-mail: getpun_elec@hotmail.com

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

อาจารย์

อ. เสริมศักดิ์ เกิดวัน

e-mail:s_kerdwan@outlook.com

ค.อ.ม.เครื่องกล

อาจารย์

 

อ. รุ่งโรจน์ จีนด้วง

e-mail: jrungrote@yahoo.com

ค.อ.ม.เครื่องกล

อาจารย์

 

อ. บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี

e-mail: dear_diadora@hotmail.com

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์

 

นายพิชัย คุณชล

e-mail : chaisaiyai@hotmail.com

ปวส.งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

ลูกมือช่าง

 

นางสาวธนิดา ยิ่งคำนึง

e-mail : thanida-pung@hotmail.com

บธ.บ.การบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป