• ภาษาไทย
    • English

สาขาศึกษาทั่วไป

 

ผศ.ดร.นฤมล รัตนไพจิตร
อีเมล์ :  -
วุฒิการศึกษา :  - 

หัวหน้าสาขา

 
 


 

ผศ.จิราภรณ์ เลี่ยมนิมิตร
อีเมล์ : Jira_liam@hotmail.com
รองหัวหน้าสาขา

 

อ. สุขกมล รัตนสุภา
อีเมล์ : sukkamon_1@hotmail.com
ศศ.ม.ภาษาและวรรณคดี

ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร 
วุฒิการศึกษา :  -

ผศ.ชูเกียรติ อักษรศรี
อีเมล์ : -
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

อ. อรุณ เอียดฤทธิ์
อีเมล์ :  - 
วุฒิการศึกษา :  - 

อ. กมลเนตร เอียดเกิด
อีเมล์ :  - 
กศ.ม.ภาษาศาสตร์ศึกษา
(ลาศึกษาต่อ)

อ. ราตรี เขียวรอด
อีเมล์ :tree_366@hotmail.co.th
ศน.ม.สังคมวิทยา

ดร.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์
อีเมล์ : - 
วุฒิการศึกษา : -

อ. ศักดิ์ฐาพงษ์ไชยศร
อีเมล์ : - 
ศษ.ม.ส่งเสริมสุขภาพ

อ. กัลยกร เสริมสุข
อีเมล์: -
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ

อ. ภัชญาภา ทองใส
อีเมล์ : - 
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ

อ. รัตนีกรณ์ โภชากรณ์
อีเมล์ : - 
วุฒิการศึกษา : -

 

อ.สุภาวดี มีแก้ว

อีเมล์ : - 
วุฒิการศึกษา : -

 

อ.ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย

อีเมล์ : - 
วุฒิการศึกษา : -


อ.ปฏิวัติ แก้วศรีนวล
อีเมล์ : -
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ


อ. คมสิทธิ์ สิทธิประการ
อีเมล์ : Komsit007@hotmail.com
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ


อ. สุวิมล ทวิสุวรรณ์
อีเมล์  : - 
ศศ.บ.อังกฤษธุรกิจ


อ. Ronald Campos
E-mail : - 
วุฒิการศึกษา :  - 

อ. Eleanor S.Campos
อีเมล์  : - 
วุฒิการศึกษา :  - 

นางพรประภา ปานสีนุ่น
อีเมล์ : - 
บธ.บ.บัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายเชาวลิต เศรษฐสุข
อีเมล์ : Na_Beer@hotmail.com
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์