หลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขต/คณะ/สาขา                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย                         หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ชื่อเต็มภาษาไทย                  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

                ชื่อย่อภาษาไทย                    พท.บ.

3.วิชาเอก(ถ้ามี)

                ไม่มี

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                145 หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร

5.1รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

5.2ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทย

5.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย

5.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1ปรัชญา

  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทางวิชาชีพและทักษะในด้านการแพทย์แผนไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2.1 ไทยในการตรวจวินิจฉัย รักษา บำบัด ป้องกัน ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย

1.2.2 กับวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

1.2.3 อย่างเป็นระบบ มีกิจนิสัยใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานทางด้านการแพทย์แผนไทย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม

1.2.4 รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

1.1หลักสูตร

3.1.1จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                       145      หน่วยกิต

3.1.2โครงสร้างหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                 31      หน่วยกิต

1.1    กลุ่มวิชาบูรณาการ                            3    หน่วยกิต
1.2    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       3    หน่วยกิต
1.3    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        3    หน่วยกิต
1.4    กลุ่มวิชาภาษา                               12    หน่วยกิต
1.5    กลุ่มวิชาพลศึกษา                            1    หน่วยกิต
1.6    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9    หน่วยกิต                                                  

2.หมวดวิชาเฉพาะ                                                                               108      หน่วยกิต

2.1    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   42       หน่วยกิต
2.2    กลุ่มวิชาชีพบังคับ                          45       หน่วยกิต
2.3    กลุ่มวิชาชีพเลือก                            6       หน่วยกิต
2.4    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        15    หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                        6      หน่วยกิต

3.1.3รายวิชา

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                            31      หน่วยกิต

1.1กลุ่มวิชาบูรณาการ  จำนวน 3 หน่วยกิต

ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

01-011-001      วัฒนวิถีแห่งการดำรงชีวิต                                                           3(2-2-5)

1.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จำนวน 3 หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

        01-012-001      ไทยศึกษา                                                                      3(3-0-6)

        01-012-004      จิตวิทยาทั่วไป                                                                 3(3-0-6)

        01-012-005      เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ                                               3(3-0-6)

        01-012-006      ชีวิตกับความงาม                                                              3(2-2-5)

        01-012-007      สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                          3(3-0-6)

1.3กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จำนวน 3 หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

        01-013-001      การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                        3(3-0-6)

        01-013-003      มนุษย์กับสังคม                                                              3(3-0-6)

        01-013-004      มนุษยสัมพันธ์                                                               3(3-0-6)

        01-013-005      สังคมกับสิ่งแวดล้อม                                                      3(3-0-6)

        01-013-006      เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                          3(3-0-6)

        01-013-008      สังคมกับการปกครอง                                                    3(3-0-6)

1.4กลุ่มวิชาภาษา  จำนวน 12 หน่วยกิต

        ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

        01-014-006      ภาษาอังกฤษ 1                                                             3(2-2-5)

        01-014-007      ภาษาอังกฤษ 2                                                             3(2-2-5)

        และให้เลือกศึกษาอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

        01-014-001      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                               3(2-2-5)

        01-014-002      เทคนิคการเขียน                                                           3(2-2-5)

        01-014-004      วรรณกรรมศึกษา                                                         3(2-2-5)

        01-014-008      สนทนาภาษาอังกฤษ                                                    3(2-2-5)

        01-014-009      ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                        3(2-2-5)

        01-014-011      ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                                           3(2-2-5)

        01-014-012      ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                                         3(2-2-5)

        01-014-013      ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง                                  3(2-2-5)

        01-014-014      ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                                               3(2-2-5)

        01-014-015      ภาษาจีนพื้นฐาน                                                          3(3-0-6)

        01-014-016      ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน                                              3(2-2-5)

1.5กลุ่มวิชาพลศึกษา  จำนวน 1 หน่วยกิต

        ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

        01-015-002      บาสเกตบอล                                                              1(0-2-1)

        01-015-003      วอลเลย์บอล                                                              1(0-2-1)

        01-015-007      แบดมินตัน                                                                1(0-2-1)

        01-015-010      ว่ายน้ำ                                                                      1(0-2-1)

        01-015-011      กีฬาลีลาศ                                                                 1(0-2-1)

        01-015-013      พลศึกษา                                                                  1(0-2-1)

        และวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาพลศึกษา

1.6กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จำนวน 9 หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

02-016-001      ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน                                                        3(3-0-6)

02-016-002      เคมีในชีวิตประจำวัน                                                           3(3-0-6)

02-016-003      เคมีและสิ่งแวดล้อม                                                            3(3-0-6)

02-016-004      มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                             3(3-0-6)

02-016-005      สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                                     3(3-0-6)

02-016-006      คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                               3(3-0-6)

02-016-008      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                          3(3-0-6)

2.หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                108      หน่วยกิต

2.1กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน 42 หน่วยกิต

ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

02-016-007      สถิติเบื้องต้น                                                                  3(3-0-6)

02-022-003      เคมีทั่วไป                                                                      3(3-0-6)

02-022-004      ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                         1(0-3-1)

02-515-101      กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน                                 3(3-0-6)

02-515-102      ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน                    1(0-3-1)

02-515-103      พฤกษศาสตร์อนุกรมวิธาน                                                2(2-0-4)

02-515-104      ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์อนุกรมวิธาน                                  1(0-3-1)

02-515-105      จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันและปรสิตวิทยา                          2(2-0-4)

02-515-206      กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย                 3(3-0-6)

02-515-207      พฤกษเคมี                                                                  3(2-3-5)

02-515-208      ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย                             2(2-0-4)

02-515-209      วิทยาการระบาดแบบการแพทย์แผนไทย                           2(2-0-4)

02-515-210      ศัพท์แพทย์                                                                1(1-0-2)

02-515-311      พยาธิวิทยาและสรีรวิทยา                                              3(3-0-6)

02-515-312      การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย         2(2-0-4)

02-515-313      การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์                  1(1-0-2)

02-515-314      เภสัชวิทยาและพิษวิทยา                                             3(3-0-6)

02-515-315      ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย                           3(3-0-6)

02-515-420      การบริหารเวชกรรมไทย                                             3(3-0-6)

2.2กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จำนวน 45 หน่วยกิต

ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

02-511-201      เภสัชวัตถุ                                                               3(2-3-5)

02-511-202      สรรพคุณเภสัช                                                         3(2-3-5)

02-511-203      คณาเภสัช                                                               3(2-3-5)

02-511-204      หลักการปรุงยา                                                         3(2-3-5)

02-512-201      เวชกรรมไทย 1                                                        2(2-0-4)

02-512-202      ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 1                                          1(0-3-1)

02-512-303      เวชกรรมไทย 2                                                       2(2-0-4)

02-512-304      ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 2                                         1(0-3-1)

02-512-305      เวชกรรมไทย 3                                                       2(2-0-4)

02-512-306      ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 3                                         1(0-3-1)

02-512-407      เวชกรรมไทย 4                                                       2(2-0-4)

02-512-408      ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 4                                         1(0-3-1)

02-513-101      หัตถเวชกรรมไทย 1                                                1(1-0-2)

02-513-102      ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 1                                   2(0-6-2)

02-513-203      หัตถเวชกรรมไทย 2                                                1(1-0-2)

02-513-204      ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 2                                  2(0-6-2)

02-513-205      หัตถเวชกรรมไทย 3                                                1(1-0-2)

02-513-206      ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 3                                  2(0-6-2)

02-514-301      ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 1                            2(2-0-4)

02-514-302      ผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย 2                            1(1-0-2)

02-514-303      ปฏิบัติการผดุงครรภ์สำหรับแพทย์แผนไทย                 2(0-6-2)

02-515-419      เวชกรรมแผนไทยและการบูรณาการแผนปัจจุบัน          3(3-0-6)

02-516-406      โครงงานทางการแพทย์แผนไทย                             3(0-6-3)

02-516-404      สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย                                1(0-3-1)

2.3กลุ่มวิชาชีพเลือก  จำนวน 6 หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

02-515-316      การพัฒนาสมุนไพรเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม               3(3-0-6)

02-515-317      ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย                                              3(3-0-6)

02-515-318      สปาไทย                                                                3(3-0-6)

02-515-421      การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบำบัด                        3(3-0-6)

02-515-422      การวิเคราะห์เครื่องสำอางและยา                                 3(2-3-5)

02-515-423      พฤกษเคมีเครื่องสำอาง                                             3(3-0-6)

02-515-424      สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทย์                  3(3-0-6)

2.4กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน 15 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

02-516-201      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหัตถเวชกรรมไทย                    6(0-40-0)

02-516-302      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย                         2(0-16-0)

02-516-303      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย                       3(0-20-0)

02-516-405      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย                         4(0-30-0)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                               6      หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขา

 

หมายเหตุ

สำหรับแผนการเรียนเทียบโอน เมื่อเทียบโอนหรือผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน

หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเทียบโอนสาขา แล้วจะต้องเรียนเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต