• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หลักสูตรเทียบโอน

หลักสูตรเทียบโอน
สาขาวิชา
วุฒิที่รับ
รายละเอียด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ปวส.เทคโนโลยีการยาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อ่านรายละเอียด