คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

หลักสูตรเทียบโอน
สาขาวิชา
วุฒิที่รับ
รายละเอียด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ปวส.เทคโนโลยีการยาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อ่านรายละเอียด
     

 

 

 

Who's online

There are currently 0 users online.