• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานวิจัย/บทความตีพิมพ์

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา อาจารย์จากสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ "รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์" หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเเละศิลปะการพูด รุ่น 563 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพเเละศิลปะการพูด ณ โรงเเรมเเอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี นำเสนอบทความวิจัย แบบวาจา (ดีเด่น)

อาจารย์บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี นำเสนอบทความวิจัย แบบวาจา (ดีเด่น) งานวิจัย เรื่องการศึกษากระบวนการรับส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรมการจำลองสถานการณ์

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ “บัณฑิตศึกษาไทย รับใช้สังคม” 

ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

การประชุมทางวิชาการ Symposium of International Languages & Knowledge (Silk 2014)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ Universiti Malaysia Perlis และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดการประชุมทางวิชาการ Symposium of International Languages & Knowledge (Silk 2014) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

บทความตีพิมพ์ ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี

บทความเรื่องสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ้วยรับน้ำยางจากยางธรรมชาติและเส้นใยธรรชาติ