คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "การจัดการความรู้ภายในองค์กร"

ณ ขนอมซันไรส์ รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

ณ ขนอมซันไรส์ รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการพลังความคิด สร้างสรรค์สื่อ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ อ.ชริยา นนทกาญจน์

อ.สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย และ อ.สุรสิทธิ์ ศักดา ร่วมกันให้ความรู้ในเรื่อง "พลังงานความคิด สร้างสรรค์สื่อการสอน"

ณ ขนอมซันไรส์ รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

mailดูรูปเพิ้มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาทักษะ ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากร

และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ประธานคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ คุณภาพผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณัชชา จันทร์แก้ว และคุณปกรณ์ ชาติพันธ์

ให้ความรู้ในหัวข้อ เอกสารและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากร

รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.