คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

งานประชุมเครือข่ายการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560

ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

yesดูรูปเพิ่มเติมmail

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมการทำเอกสารประเมินการปฏิบัติราชการแบบออนไลน์ โดยมี อ.สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมmail

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์แป้งสาคูแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 5 การผลิตไม้เทียมจากกากสาคู โดยมี ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากกากสาคู

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติกล่าวพิธีเปิดโครงการพลังงานทดแทนในครัวเรือน โดยมี อ.อนิรุทธิ์ ส่งศรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกันผลิตเตาเผาถ่าน เพื่อส่งมอบแก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเคียน ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ และมีคุณสำราญ วันเพ็ญ นักวิชาการพัฒนาพลังงาน จากศูนย์บริการที่ 9 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสักยภาพนักศึกษาอันพึงประสงค์ในรูปแบบกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร "กิจกรรมปฏิบัติ"

ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5ส พลัส จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ ห้องประชุม 922 อาคาร 9

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์แป้งสาคูแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 4

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย โดยมี อ.กลอยใจ ครุฑจ้อน ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักศึกษาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์แป้งสาคูชนิดเม็ดและผง ขนมปั้นขลิบแป้งสาคู ลอดช่องสิงคโปร์กึ่งสำเร็จรูป

ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปแป้งสาคูและกล้วยฉาบ ณ หมู่ที่ 4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศึกษาทั่วไป

จัดกิจกรรมจัดบูธด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.