กิจกรรม/กำหนดการ

Activities/Schedule

ร่วมงาน ชมนิทรรศการ
ช้อป-ชิม สินค้า

ชมนิทรรศการ

ประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ แข่งขันทักษะ

ประกวด แข่งขัน

อบรมหลักสูตรระยะสั้น
บรรยายหัวข้อพิเศษ

อบรม สัมมนา

เกม การละเล่นพื้นบ้าน
ลุ้นรับของรางวัล

การละเล่นพื้นบ้านลงทะเบียน

Register
ดาวน์โหลดเอกสาร

Downloadเอกสารเข้าร่วมชมงาน กิจกรรม ตารางกิจกรรรม หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมงาน แบบตอบรับการเข้าร่วมชมนิทรรศการ ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เอกสารเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน รายการแข่งขันทักษะ หลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักเกณฑ์การแข่งขันการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint หลักเกณฑ์การแข่งขันสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point หลักเกณฑ์การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์การประกวดเดินแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์-เรือกระดาษพลังไม้ไอติม หลักเกณฑ์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง หลักเกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม หลักเกณฑ์การแข่งขันสร้างโฮมเพจ เอกสารเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ตารางการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ติดต่อ/สอบถาม

Contact/Infomation
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  • เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
  • 0 7577 3336-7
  • 0 7577 3338

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช