Welcome to NSCIC 2020
แนวคิด:

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 : การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (The 5th Nation Science and Technology Conference -- NSCIC 2020)

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Proceeding (12 เม.ย. 63) | Get Started ->

About Us


หลักการและเหตุผล

           กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ผ่านมาเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย เนื่องจากเป็นพันธกิจหลักสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเป็นผู้สร้างผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เห็นได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ในระดับอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยภายนอก ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจำเป็นที่ต้องได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาในอนาคตและการนำไปบูรณาการกลับสู่ชุมชน และสังคมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันการวิจัยที่สามารถถ่ายทอดและนำไปใช้งานจริง
           เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยทั้งในและนอกเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เป็นผู้ดำเนินการในการจัดประชุมวิชาการฯ ของสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ นำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย ร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเวทีวิชาการในระดับชาติครั้งนี้ ให้การวิจัยทั้งหมดเป็นคำตอบของโจทย์วิจัยหลักของชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและท้องถิ่นอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงาน รวมทั้งเครือข่ายการวิจัยระดับอุดมศึกษาและเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษาและผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการเพื่อนำไปบูรณาการสู่ท้องถิ่นและสังคม

อัตราค่าลงทะเบียน

1. ผู้นำเสนอ (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา) มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 1,000 บาท
2. ผู้นำเสนอบุคคลทั่วไป (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา) 2,000 บาท
3. ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 600 บาท

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ

assignment_ind

Keynote speaker

การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
(2 keynote)

aspect_ratio

Oral presentation

การนำเสนอผลงาน
ในรูปแบบการบรรยาย

card_membership

Poster presentation

การนำเสนอผลงาน
ในรูปแบบโปสเตอร์

chrome_reader_mode

Research exhibitions

การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัย

Schedule


เปิดรับบทความวิจัย

1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2562  1 พ.ย. 2562 – 10 ม.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

30 ธ.ค. 2562  20 ม.ค. 2563

นักวิจัยปรับปรุงและส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์

2 – 24 ม.ค. 2563  2 – 31 มกราคม 2563

ลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

2 – 24 ม.ค. 2563  2 – 31 มกราคม 2563

วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

6 – 7 ก.พ. 2563

feature

SECTION

เปิดรับบทความ จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย

SECTION 1


ด้านวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ

SECTION 2


ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

SECTION 3


ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ / เกษตรศาสตร์

SECTION 4


ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

SECTION 5


ด้านนวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์

SECTION 6


ด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

Members

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

Contact Us

place

Address

เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

phone

Call Us On

Tel: 08 6386 8360, 08 1308 7694

Fax: 0 7577 3338

question_answer

Contact us on

Email: thanakorn.d@rmutsv.ac.th

Facebook: ScitechRMUTSV