คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชา
วุฒิที่รับ
รายละเอียด
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ม.6 (วิทย์-คณิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี ม.6 (วิทย์-คณิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง

ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ
ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ม.6 (วิทย์-คณิต)
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ม.6 (วิทย์-คณิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.ทุกสาขา และ ม.6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปวช.บริหารธุรกิจ หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน

 

Who's online

There are currently 0 users online.