• ภาษาไทย
    • English

บันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับบริษัท เดอะซันเพล็กซ์ เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด

วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมทำบันทึกความร่วมมือกับบริษัท เดอะซันเพล็กซ์ เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด

โดย ดร. ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ตัวแทน ของบริษัทร่วมลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านทางระบบ Zoom