• ภาษาไทย
    • English

หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผ่านระบบ zoom