• ภาษาไทย
    • English

รอบที่ 1 Portfolio

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (TCAS)
รอบที่1 Portfolio 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 - 25 มกราคม 2564 
https://admission.rmutsv.ac.th/tcas/