• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรม AUN QA ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting

ณ ห้องประชุมเล็ก มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม