• ภาษาไทย
    • English

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
โดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะจำนวน 8 รายการ ได้แก่

1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
2. การแข่งขันการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
3. การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
4. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
6. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest)
7. การแข่งขัน คัดลายมือจีน (书写)
8. การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (English Singing Contest)
ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม