• ภาษาไทย
    • English

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement: MOA)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum  of Agreement: MOA) และ พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านบริการวิชาการและวิจัย
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพังงา ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา จ.พังงา