• ภาษาไทย
    • English

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม พิธิเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 922 อาคาร 9 ชั้น 2

ดูรูปเพิ่มเติม