• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่ายคุณธรรม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

โครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา

คณาจารย์ บุคลากร เรื่องแนวทางในการดำเนินชีวิตในองค์กร เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีงามต่อองค์กรให้กับนักศึกษาใหม่

ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย จิตอาสา และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

และนักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ดูรูปภาพเพิ่มเติม