• ภาษาไทย
    • English

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผศ.เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโครงการ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

https://www.facebook.com/pg/ScitechRMUTSV/photos/?tab=album&album_id=3523299981048030