• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่หน่วยงานกำหนด (40%) 2-2564

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2564 (อาจารย์)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2564 (พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2564 (พนักงานราชการสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2564 (พนักงานราชการสายสนับสนุนสำหรับคุณพิชัย และคุณขวัญเรือน)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 2-2564 (อาจารย์)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 2-2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 2-2564 (พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 2-2564 (พนักงานราชการสายสนับสนุน)

Work-Performance-Evalution-Form 2-2564

ตารางคำนวณภาระงานตามตำแหน่งงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมลผู้บริหารสำหรับการส่งหลักฐานการประเมิน 

แบบฟอร์มข้อตกลงกับคณะ

คำอธิบายตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คำอธิบายตัวชี้วัดที่คณะกำหนด