• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

* แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ 1-2565

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่หน่วยงานกำหนด 1-2565

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2565(สายวิชาการ) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชาการ 1-2565 (สายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2565 (พนักงานราชการสายสนับสนุนสำหรับคุณพิชัย และคุณขวัญเรือน)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 1-2565 (อาจารย์)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 1-2565 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 1-2565 (พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 1-2565 (พนักงานราชการสายสนับสนุน)

 

เอกสารประกอบอื่น ๆ 

คู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน (portfolio.pdf)

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับเก็บหลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2565

แบบฟอร์มข้อตกลงกับคณบดี ตามตัวชี้วัดข้อ 9 (ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานกำหนด)

อีเมลผู้บริหารสำหรับการส่งหลักฐานการประเมิน