• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

* แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ 1-2566

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่หน่วยงานกำหนด 2-2565

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2566(สายวิชาการ) 

 

 

เอกสารประกอบอื่น ๆ 

คำอธิบาย เกณฑ์การประเมินปฏิบัติราชการสายวิชาการ ระดับคณะ

คู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน (portfolio.pdf)

แบบฟอร์มข้อตกลงกับคณบดี ตามตัวชี้วัดข้อ 9 (ผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานกำหนด)

อีเมลผู้บริหารสำหรับการส่งหลักฐานการประเมิน