แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2/2563

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2563 (อาจารย์)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2563 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2563 (พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2563 (พนักงานราชการสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2-2563 (พนักงานราชการสายสนับสนุนสำหรับคุณพิชัย และคุณขวัญเรือน)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 2-2563 (อาจารย์)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 2-2563 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 2-2563 (พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 2-2563 (พนักงานราชการสายสนับสนุน)

ตารางคำนวณภาระงานตามตำแหน่งงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมลผู้บริหารสำหรับการส่งหลักฐานการประเมิน