• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2/2563

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2564 (อาจารย์)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2564 (พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2564 (พนักงานราชการสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1-2564 (พนักงานราชการสายสนับสนุนสำหรับคุณพิชัย และคุณขวัญเรือน)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 1-2564 (อาจารย์)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 1-2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 1-2564 (พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)

แบบประเมินผลด้านพฤติกรรม 1-2564 (พนักงานราชการสายสนับสนุน)

Work-Performance-Evalution-Form 1-2564

ตารางคำนวณภาระงานตามตำแหน่งงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อีเมลผู้บริหารสำหรับการส่งหลักฐานการประเมิน