อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช