โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้อง 922  อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี