กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30-12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
(ลิงค์การเข้าร่วมโครงการจะแจ้งอีกครั้ง)

สนใจสมัครเรียนได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th/