• ภาษาไทย
    • English

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายสนับสุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา แต่ให้ไม่เกิน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา จำนวน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) โดยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาภาคปกติ

2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาตามแผนการเรียน

3. ไม่มีผลการเรียน เป็น F หรือ W

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5

5. นักศึกษาต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น

6. ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือหน่วยงาน ยกเว้นทำงาน Part Time

 

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หรือส่งไฟล์ผ่านทางอีเมลล์  Thitima.r@rmutsv.ac.th (P'เปิ้ล)