• ภาษาไทย
    • English

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 .... ****หมายเหตุ...วัน เวลา และกำหนดการที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการประกาศให้ทราบอีกครั้ง****