ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 2 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)